Artikel 1. Doelstelling

Tempus Thuisverpleging hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar partners, leveranciers, websitebezoekers en andere betrokkenen. Via deze privacyverklaring wenst Tempus Thuisverpleging u dan ook zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop het persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt. In deze privacyverklaring wordt onder meer verduidelijkt op welke wijze de persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe u controle kan uitoefenen op deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Omtrent de verwerking van persoonsgegevens van haar patiënten heeft Tempus een specifieke privacyverklaring opgesteld die u hier kan raadplegen.

Artikel 2. De verwerkingsverantwoordelijke en DPO

§ 1. Tempus Thuisverpleging, Bosstraat 23, 9250 Waasmunster met ondernemingsnummer 0839.897.858, te bereiken via info@tempusverpleging.be of 0483 00 63 02 is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens zoals verder omschreven in deze privacyverklaring.

§2. Tempus Thuisverpleging heeft een externe DPO (Data Protection Officer) aangesteld die haar adviseert inzake de verwerking van persoonsgegevens. De DPO van Tempus Thuisverpleging is te bereiken via dpo@tempusverpleging.be.

Artikel 3. Definities

De definities zoals uiteengezet in bijlage 1 van deze verklaring moeten worden begrepen als en komen overeen met deze uit de GDPR. De definities uit de GDPR prevaleren op deze uit deze privacyverklaring.

Artikel 4. Verwerkingsdoeleinden en wettelijk kader

De verwerking van de persoonsgegevens van betrokkenen gebeurt steeds op basis van een van de mogelijke rechtsgronden uit artikel 6 GDPR, en waar nodig onder een van de bijkomende voorwaarden uit art. 9 GDPR.

Binnen de grenzen van dit wettelijk kader hebben de verwerkingen van persoonsgegevens van betrokken door Tempus Thuisverpleging met name een of meer van de volgende doeleinden voor ogen:

 • Voor sales en marketing doeleinden: Tempus Thuisverpleging kan uw naam en contactgegevens voor direct marketingcampagnes gebruiken om u te informeren over diensten die Tempus Thuisverpleging levert, en om potentiële geïnteresseerden te contacteren. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bv. via e-mail. We sturen deze mededelingen op basis van het rechtmatige belang van Tempus Thuisverpleging, als we merken dat u geïnteresseerd bent in, of baat zou kunnen hebben bij onze diensten of producten;
 • Contactformulieren: door een van de contactformulieren op de website in te vullen, stemt u ermee in dat Tempus Thuisverpleging uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en uw vraag of bericht verwerkt (en eventueel cv doorgestuurd ter sollicitatie). Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), zullen wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerken.;
 • Enquête/feedback: op basis van het legitiem belang van Tempus Thuisverpleging kunnen we uw contactgegevens gebruiken om onze aangeboden diensten te beoordelen, te evalueren en te verbeteren. Om dit doeleinde te bereiken kunnen we vragenlijsten uitsturen of u vragen om ons feedbackformulier in te vullen.
 • Evenementen: wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen/activiteiten vragen we u mogelijks om bepaalde informatie te verstrekken om te kunnen deelnemen aan dat specifieke evenement. We kunnen u bijvoorbeeld vragen om uw naam, e-mailadres, functie en de patiënt waarmee u een relatie hebt. We verzamelen deze informatie op basis van uw toestemming om uw registratie te voltooien en zo voor iedereen de beste ervaring te garanderen.
 • Andere relaties: we verzamelen contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. We verwerken deze informatie om onze overeenkomsten aan te gaan en onze relaties of samenwerkingsverbanden te beheren. Deze verwerking is daaromgebaseerd op het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties.
 • Cookies: wanneer je onze website bezoekt, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens, zoals IP-adressen en ‘cookies’. Deze verwerking gebeurt op basis van ons gerechtvaardigd belang om de goede werking en veiligheid van onze website te garanderen. Voor het gebruik van nietessentiële cookies vragen we steeds toestemming. Meer info hierover vind je terug in ons cookiebeleid.


§ 2. In geen geval zullen andere persoonsgegevens in deze verwerkingen worden opgenomen dan deze die noodzakelijk zijn voor de doeleinden weergegeven in § 1, én zullen deze persoonsgegevens niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

Artikel 5. Doorgifte van gegevens

§ 1. Tempus Thuisverpleging onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan Tempus Thuisverpleging bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

§ 2. Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan andere partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

§ 3. Buiten de gevallen uiteengezet in § 1 van dit artikel kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen en instanties.

Artikel 6. Bewaartermijnen

§ 1. Tempus Thuisverpleging erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen zoals omschreven in artikel 4. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld: 

 • De persoonsgegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft;
 • De gegevens die wij verwerken in het kader van direct marketing worden bewaard zolang wij op het gerechtvaardigd belang hieromtrent kunnen steunen;
 • De gegevens die wij verwerken in het kader van de communicatieformulieren worden bewaard tot zolang nodig om uw vraag/opmerking te behandelen; 
 • Gegevens in het kader van sollicitaties worden tot 1 jaar na ontvangst bewaard in het kader van toekomstige vacatures.

 

§ 2. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de betreffende persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd, binnen een termijn van één jaar.

§ 3. Vernietiging kan evenwel achterwege blijven wanneer:

 • hetzij de verdere bewaring is vereist op grond van een wettelijk voorschrift;
 • hetzij de verdere bewaring redelijkerwijze belangrijk wordt geacht vanuit de verdediging van onze rechtmatige belangen of die van zijn rechtverkrijgenden;
 • hetzij over de verdere bewaring overeenstemming bestaat met u.

§ 4. Indien de betreffende gegevens zodanig verwerkt zijn dat herleiding tot individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

Artikel 7. Rechten en mogelijkheden van verweer in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. U heeft het recht om vanwege de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos kennis te krijgen en eenmalig kosteloos een kopie te krijgen van:

 • het al dan niet bestaan van verwerkingen van op u betrekking hebbende persoonsgegevens; 
 • de gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de toepasselijke wetgeving van het recht op inzage wordt uitgesloten; 
 • de doeleinden van deze verwerkingen;
 • de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartijd van deze gegevens; 
 • de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt; 
 • de bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld; 
 • het al dan niet bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.

Voor bijkomende kopieën kan een redelijke vergoeding aangerekend worden.

§ 2.U heeft bovendien het recht om kosteloos alle onjuist of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarbij kan u tevens vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd. Slechts indien Tempus Thuisverpleging vaststelt dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, moeten zij worden verbeterd of aangevuld.

§ 3. U heeft voorts het recht om te vragen dat Tempus Thuisverpleging een kopie van uw persoonsgegevens overmaakt aan u en/of rechtstreeks aan een andere instelling of persoon naar uw keuze, en dit in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen. Dit recht geldt evenwel enkel voor persoonsgegevens verstrekt door de betrokkene die via geautomatiseerde procedés verwerkt worden louter op grond van een uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene én voor zover de overdracht de privacy van anderen niet nadelig beïnvloedt.

§ 4. Indien u meent dat uw persoonsgegevens niet meer mogen worden verwerkt (bv. omdat deze gegevens niet langer nodig zijn voor het verwerkingsdoel of omdat ze onrechtmatig worden verwerkt), dan kan u verzoeken dat uw persoonsgegevens definitief gewist worden. In plaats van verwijdering kan u als alternatief ook vragen dat uw persoonsgegevens wel opgeslagen blijven, maar niet verder worden verwerkt (behalve in bepaalde wettelijk omschreven gevallen).

Tempus Thuisverpleging is echter niet verplicht om de persoonsgegevens te wissen indien ze nog wel rechtmatig verwerkt worden overeenkomstig de GDPR én deze verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting van Tempus Thuisverpleging of voor het vervullen van een taak van algemeen belang.

§ 5. Tenzij de verwerking nodig is voor dwingende gerechtvaardigde redenen, kan u de verwerking van uw persoonsgegevens die louter gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Tempus Thuisverpleging of op de uitoefening van een taak van algemeen belang of van openbaar gezag, doen staken door een bezwaar hiertegen in te dienen. In afwachting van het antwoord kan de u verzoeken om die persoonsgegevens alvast tijdelijk niet verder te verwerken (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen).

Eventuele verwerkingen met het oog op direct marketing-doeleinden kan u in elk geval doen staken door een bezwaar in te dienen.

§ 6. Buiten de gevallen bedoeld in de paragrafen 2, 4 en 5 van dit artikel kan u eveneens verzoeken dat uw persoonsgegevens nog wel worden bewaard, maar niet verder worden verwerkt (behoudens in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) indien Tempus Thuisverpleging ze niet meer nodig heeft, maar u ze nog wel nodig heeft in het kader van een rechtsvordering.

De wettelijk bepaalde gevallen waarin de verwerking alsnog kan plaatsvinden, ondanks het verzoek van de betrokkene om uw persoonsgegevens voorlopig niet verder te verwerken, zoals bedoeld in deparagrafen 2, 4, 5 en 6 van dit artikel, zijn de volgende:

 • indien u specifieke toestemming geeft;
 • indien Tempus Thuisverpleging de persoonsgegevens nodig heeft in het kader van een rechtsvordering;
 • ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon; of
 • om gewichtige redenen van algemeen belang.

§ 7. U heeft bovendien steeds de mogelijkheid om zich te verzetten tegen geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens met het oog op een individuele besluitvorming die voor u rechtsgevolgen of gevolgen met een soortgelijke impact meebrengen.

Tempus thuisverpleging is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan indien het zich kan beroepen op een wettelijke bepaling of een uitdrukkelijke toestemming van u.

§ 8. Voor de uitoefening en vrijwaring van uw rechten bedoeld in de paragrafen 2 tot en met 7 van dit artikel kunt u een verzoek indienen bij Tempus Thuisverpleging op het e-mailadres dpo@tempusverpleging.be.

Na indiening van het verzoek zal u een ontvangstbevestiging ontvangen en zal Tempus Thuisverpleging zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand laten weten welk gevolg aan het verzoek zal worden gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan deze termijn worden verlengd tot drie maanden na de indiening van het verzoek. In dat geval zal Tempus Thuisverpleging dit meedelen aan u.

Indien uw verzoek onduidelijk is of indien er twijfel bestaat over de identiteit van de verzoeker, dan kan Tempus Thuisverpleging de nodige bijkomende informatie opvragen. Indien u weigert om de nodige informatie te verstrekken, kan Tempus Thuisverpleging het verzoek weigeren.

De verzoekprocedure is kosteloos voor u. Indien uw verzoek echter kennelijk ongegrond is of indien u buitensporig gebruikmaakt van uw rechten, met name indien hetzelfde verzoek overmatig repetitief indient, dan kan Tempus Thuisverpleging het verzoek weigeren ofwel een redelijke vergoeding aanrekenen naargelang de administratieve kosten die gepaard gaan met deze verzoeken.

§ 10. Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze Privacyverklaring of van de GDPR niet worden nageleefd of andere redenen tot klagen heeft omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan u zich rechtstreeks wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Inwerkingtreding en wijzigingen

Deze Privacyverklaring treedt in werking op 1 december 2022. Tempus Thuisverpleging behoudt zich het recht voor om zijn privacyreglement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden aangebracht door de raad van bestuur van Tempus Thuisverpleging.

Bijlage 1: definities

Persoonsgegevens: iedere vorm van informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals een patiënt. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (bv. het rijksregisternummer), locatiegegevens, een online-identificator (bv. een IP-adres) of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Persoonsgegevens over de gezondheid: persoonsgegevens die verband houden met de fysieke of de mentale gezondheid van een natuurlijke persoon, waaronder gegevens over verleende gezondheidsdiensten waarmee informatie over zijn gezondheidstoestand wordt gegeven;

Anonieme gegevens: alle gegevens die niet (meer) met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon in verband kunnen worden gebracht en die dus geen persoonsgegevens (meer) zijn;

Gepseudonimiseerde persoonsgegevens: persoonsgegevens die op zodanige wijze verwerkt worden dat ze niet meer aan een specifieke natuurlijke persoon kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld. Het gaat dus niet om anonieme gegevens, aangezien de natuurlijke persoon na pseudonimisering nog wel identificeerbaar is;

Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, samengesteld en bewaard op een logische gestructureerde wijze die een systematische raadpleging toelaat, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd is, of verspreid op een functioneel of geografisch bepaalde wijze;

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, alsook het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt;

Bewerker: de persoon die onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd is om de gegevens te verwerken;

Verwerker: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder onder het rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke te staan;

Ontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt;

Patiënt: patiënten die thuisverpleegkundige dienstverlening afnemen bij Tempus Thuisverpleging ;

Toestemming van de patiënt: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting, waarmee de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling aanvaardt dat persoonsgegevens betreffende die patiënt worden verwerkt.